WHEELMART

THAILAND

Dcenti ร่วมมอบทุนกาศึกษา


เมื่อวันที่ 29 เมษายน ที่ผ่านมา ผู้บริหารของ Dcenti ได้มองเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ จึงได้ร่วมสนับสนุนมอบทุนการศึกษาให้แก่น้องๆนักเรียนนักษา จัดโดยสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย