WHEELMART

THAILAND

Dcenti แบ่งปันน้ำใจ..เพื่อสังคมไทยที่น่าอยู่


      เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา DCENTI ได้ร่วมบริจาคอุปกรณ์ของเล่นที่ยังขาดแคลน ในงาน "ป้ายสี เติมฝัน แบ่งปัน เพื่อน้อง ครั้งที่1 มอบให้แก่ ศูยน์พัฒนาเด็กเล็กซับนกแก้ว ร่วมกับกลุ่ม สะหายสระแก้ว