WHEELMART

THAILAND

Dcenti Family ร่วมสนับสนุนโครงการ จิตอาสาฟื้นฟูป่าต้นน้ำ


 Dcenti Family ร่วมสนับสนุนโครงการ จิตอาสาฟื้นฟูป่าต้นน้ำ "ปรับปรุงฝายคลายแล้งสร้างแหล่งเก็บน้ำให้ชุมชน" โดย สำนักทรัยากรณ์น้ำแห่งชาติ ณ บ้านกล้อหล่อเบลอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา